รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค้นหาผู้ประเมิน
  ชื่อ | นามสกุล    
   
 
 
 
   
    export to excel

ผลการค้นหา พบจำนวน 192 เร็คคอร์ด

ลำดับ
ตำแหน่งทางวิชาการ/คำนำหน้านาม
ชื่อ
นามสกุล
ภาควิชา / สาขา
คณะ / หน่วยงาน
กลุ่มสาขาวิชา
ระดับการประเมิน
การศึกษา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ระดับหลักสูตร
ระดับภาควิชา
ระดับคณะ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
1 รองศาสตราจารย์
สมชาย
วรัญญานุไกร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( ศศ.ม. )
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ญาณิสา
บูรณะชัยทวี
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิมพาภรณ์
บุญประเสริฐ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริพร
ปัญญาเมธีกุล
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( อ.ด. )
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรทัย
วารีสอาด
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( อ.ม. )
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
6 อาจารย์
วาณี
อรรจน์สาธิต
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( D.A. )
DOCTOR OF ART
7 อาจารย์
ภูดิส
ศิสิตสิชศักดิ์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
8 นางสาว
เรณู
ขจรกุลจีระ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
9 รองศาสตราจารย์
สินีนาถ
เลิศไพรวัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( M.Sc. )
MASTER OF SCIENCE
10 อาจารย์
สิทธิพงศ์
วงศ์ไชยสุวรรณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( M.S. )
MASTER OF SCIENCE
11 รองศาสตราจารย์
ทิพาพร
วงศ์สุรสิทธิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( อนุมัติบัตร )
อนุมัติบัตร
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นงลักษณ์
สมบุญธรรม
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน/สาขาทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( อนุมัติบัตร )
อนุมัติบัตร
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาวิณีย์
ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
คณะทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
14 นาง
เทวี
วิชัยดิษฐ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
15 นางสาว
อริญรดา
ประภารัตน์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
16 รองศาสตราจารย์
กัญญดา
อนุวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
17 รองศาสตราจารย์
สุวรรณา
วรรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( D.PHARMA.SC. )
DOCTOR OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
18 รองศาสตราจารย์
วีระศักดิ์
สามี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชญานิศ
ศรชัยธวัชวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( ภ.ม. )
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชุติมา
วีรนิชพงศ์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ภ.ด. )
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรรณนิภา
อกนิษฐาภิชาติ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( ร.ม. )
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พัชรวีร์
นันท์ธนะวานิช
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
23 อาจารย์
ปริญดา
ไอศูรย์พิศาลกุล
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
24 อาจารย์
วิภาพร
เสรีเด่นชัย
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
25 อาจารย์
อมรทัศน์
สดใส
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
26 นางสาว
พิชญ์ญาภัค
เจียมจรัสโชค
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาตรี
( บธ.บ. )
บริหารธุรกิจบัณฑิต
27 รองศาสตราจารย์
รัมภา
บุญสินสุข
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัตติยา
จินเดหวา
สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรินทร์
กฤตยาเกียรณ
สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สายธิดา
ลาภอนันตสิน
สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
31 อาจารย์
นิตยา
วิริยะธารากิจ
สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
32 อาจารย์
พิมลพร
เชาวน์ไวพจน์
สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
33 อาจารย์
ผกาภรณ์
พู่เจริญ
สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
34 อาจารย์
วาสนา
เตโชวาณิชย์
สาขากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
35 อาจารย์
ศิริกุล
ธรรมจิตรสกุล
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
36 อาจารย์
รุจิรวรรณ
บุปผาพรหม
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
37 นางสาว
สายรุ้ง
ลิวัลย์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( บธ.ม. )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 รองศาสตราจารย์
พรพิมล
ม่วงไทย
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
39 รองศาสตราจารย์
น้ำฝน
คูเจริญไพศาล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิรินุช
เทียนรุ่งโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( ศษ.ด. )
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐพงศ์
พินิจค้า
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ถนัด
จินตโกศล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นลินา
ประไพรักษ์สิทธิ์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วราภรณ์
วิยานนท์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มณีกานต์
น้ำสอาด
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวีวรรณ
งามสันติกุล
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาโท
( สต.ม. )
สถิติศาสตรมหาบัณฑิต
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมเกียรติ
พรพิสุทธิมาศ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพจน์
มุศิริ
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริลักษณ์
เรืองรุ่งโรจน์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนอ
อัศวรุจานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ (ข้าราชการบำนาญ)
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทัศณีวรรณ
ภู่อารีย์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( วท.ด. )
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
52 อาจารย์
ญานิน
กองทิพย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
53 อาจารย์
ประเสริฐ
พัฒนาประทีป
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( วท.ด. )
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
54 อาจารย์
วันชาติ
สุมโนจิตราภรณ์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
55 อาจารย์
ศิรินันท์
แก่นทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
56 อาจารย์
สุจิตรา
ศรีสังข์
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
57 อาจารย์
สุรศักดิ์
ละลอกน้ำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( วท.ด. )
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
58 อาจารย์
อมรมาศ
กีรติสิน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( D.E.A. )
59 อาจารย์
สมปรารถนา
วงศ์บุญหนัก
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
60 นาย
หัสดินทร์
สอนปะละ
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( บธ.บ. )
บริหารธุรกิจบัณฑิต
61 รองศาสตราจารย์
สมใจ
ศิริโภค
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
62 รองศาสตราจารย์
ณสรรค์
ผลโภค
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
63 รองศาสตราจารย์
ชาคริต
ชุ่มวัฒนะ
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
64 รองศาสตราจารย์
พัชรี
ศรีสังข์
ภาควิชาสังคมวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
65 รองศาสตราจารย์
วิชัย
พันธนะหิรัญ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัลยาณี
กุลชัย
ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาวิตรี
พิสณุพงศ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( ศศ.ม. )
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริพร
ดาบเพชร
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
69 อาจารย์
ธนภูมิ
อติเวทิน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
70 อาจารย์
ธันนิกานต์
ชยันตราคม
ภาควิชาสังคมวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
71 อาจารย์
นาฏอนงค์
นามบุดดี
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
72 อาจารย์
รสิตา
สังข์บุญนาค
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( บช.ม. )
บัญชีมหาบัณฑิต
73 อาจารย์
ล่ำสัน
เลิศกูลประหยัด
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
74 อาจารย์
สุรัสวดี
อิฐรัตน์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
75 อาจารย์
สุธาทิพย์
ชวนะเวสสกุล
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
76 นางสาว
ศุภรดา
เต็มภัทรกุล
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
77 นางสาว
นนทพร
มีศิริ
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( ศ.ม. )
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
78 รองศาสตราจารย์
ภาคภูมิ
รัตนโรจนนากุล
ภาควิชาพลศึกษา
คณะพลศึกษา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทรงพล
ต่อนี
ภาควิชาสุขศึกษา
คณะพลศึกษา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุนันทา
ศรีศิริ
ภาควิชาสุขศึกษา
คณะพลศึกษา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
81 อาจารย์
ธัญมา
หลายพัฒน์
ภาควิชาสุขศึกษา
คณะพลศึกษา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
82 อาจารย์
บุปผา
ปลื้มสำราญ
ภาควิชาสุขศึกษา
คณะพลศึกษา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
83 อาจารย์
อนงค์
หาญสกุล
ภาควิชาสุขศึกษา
คณะพลศึกษา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
84 อาจารย์
ศศิธร
โคสุวรรณ
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
85 อาจารย์
อัมพวัลย์
วิศวธีรานนท์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
86 รองศาสตราจารย์
อ้อทิพย์
ราษฎร์นิยม
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิรวัฒน์
เจริญสถาพรกุล
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
88 นาง
ณุชมา
เก้าเอี้ยน
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
89 รองศาสตราจารย์
ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
90 รองศาสตราจารย์
สุนีย์
เหมะประสิทธิ์
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
91 อาจารย์
กิตติชัย
สุธาสิโนบล
สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
92 อาจารย์
จักรกฤษณ์
โปณะทอง
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การอุดมศึกษา
93 อาจารย์
จันทรัศม์
ภูติอริยวัฒน์
สาขาวิชาพื้นฐานของการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
94 อาจารย์
ดวงใจ
สีเขียว
สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ค.ด. )
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
95 อาจารย์
นฤมล
ศิระวงษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
96 อาจารย์
ประพิมพ์พงศ์
วัฒนะรัตน์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
97 อาจารย์
พัชราภรณ์
ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
98 อาจารย์
อภิธีร์
ทรงบัณฑิตย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
99 อาจารย์
รังรอง
สมมิตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
100 อาจารย์
รัฐพล
ประดับเวทย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
101 อาจารย์
รุ่งทิวา
แย้มรุ่ง
สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
102 อาจารย์
สนอง
ทองปาน
สาขาหลักสูตรและการสอน/สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
103 อาจารย์
อรรณพ
โพธิสุข
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
104 อาจารย์
ธีระภาพ
เพชรมาลัยกุล
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ค.ด. )
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
105 นางสาว
ขนิษฐา
สินสงวน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( ศศ.บ. )
ศิลปศาสตรบัณฑิต
106 นางสาว
จันทร์จิรา
อินทนาคม
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( วท.บ. )
วิทยาศาสตรบัณฑิต
107 นางสาว
ธิดารัตน์
วงษ์พันธุ์
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
108 นางสาว
พนารี
สายพัฒนะ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( กศ.บ. )
การศึกษาบัณฑิต
109 นางสาว
พัชรา
รุ่งสันเทียะ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( ศศ.บ. )
ศิลปศาสตรบัณฑิต
110 นางสาว
ศิริขวัญ
ญาณปัญญา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( ศศ.บ. )
ศิลปศาสตรบัณฑิต
111 นางสาว
สิริมา
แสงสงคราม
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( วท.บ. )
วิทยาศาสตรบัณฑิต
112 นางสาว
สุประวีณ์
บวรวิศวยศ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
113 นางสาว
อังสนา
หิมะสุทธิเดช
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( บธ.ม. )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
114 นาง
สุพรรณี
เชษฐ์เชาวลิต
กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( อ.ม. )
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
115 รองศาสตราจารย์
อังศินันท์
อินทรกำแหง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ค.ด. )
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
116 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชุดา
กิจธรธรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
117 รองศาสตราจารย์
สุทธิวรรณ
พีรศักดิ์โสภณ
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( กศ.ด. )
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
118 อาจารย์
นวรินทร์
ตาก้อนทอง
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
119 อาจารย์
เรืองเดช
ศิริกิจ
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ค.ด. )
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
120 อาจารย์
อัจศรา
ประเสริฐสิน
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ค.ด. )
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
121 อาจารย์
อมรา
วิสูตรานุกูล
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาโท
( ส.ม. )
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
122 นาง
มัณฑนา
เจริญแพทย์
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( ศศ.ม. )
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
123 นาย
ชินกร
น้อยคำยาง
สำนักหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
124 นางสาว
สุธาทิพย์
ผนวกสุข
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( กศ.บ. )
การศึกษาบัณฑิต
125 นางสาว
วิลาวัลย์
บัวขำ
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาตรี
( วท.บ. )
วิทยาศาสตรบัณฑิต
126 นาง
พัชรินทร์
สนธิวนิช
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( M.ED. )
MASTER OF EDUCATION
127 นาง
กรัณฑ์รัตน์
ศรีกาหลง
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาโท
( ศ.ม. )
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
128 รองศาสตราจารย์
ศศิธร
วรรณพงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
129 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จันทิมา
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชฎาภรณ์
วัฒนวิไล
สาขาวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( พย.ม. )
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทัศนียา
วังสะจันทานนท์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลาวัณย์
รัตนเสถียร
สาขาวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
133 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอื้อญาติ
ชูชื่น
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
134 อาจารย์
นิลภา
จิระรัตนวรรณะ
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
135 อาจารย์
จิรวรรณ
อินคุ้ม
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
DOCTOR OF PHILOSOPHY
136 อาจารย์
วนิดา
วิสุทธิพานิช
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
137 อาจารย์
วิไลกุล
หนูแก้ว
สาขาวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( พย.ม. )
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
138 อาจารย์
ศรีสุดา
รัศมีพงศ์
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ส.ด. )
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
139 อาจารย์
วันเพ็ญ
รักษ์ปวงชน
สาขาวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( พย.ม. )
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
140 อาจารย์
อ้อมจิต
ว่องวาณิช
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( วท.ม. )
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
141 นางสาว
ชดา
เกิดโภคา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( บธ.ม. )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
142 นางสาว
นภาพร
ศรีโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาตรี
( ศศ.บ. )
ศิลปศาสตรบัณฑิต
143 นางสาว
นันธิยา
รักซ้อน
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
144 นางสาว
พรทิพย์
ศรีเชี่ยวชาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( บธ.ม. )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
145 นาย
วัฒน์ชัย
พิริยะศรีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( กศ.ม. )
การศึกษามหาบัณฑิต
146 อาจารย์
ชนิดา
มิตรานันท์
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
กลุ่มอื่นๆ
ปริญญาเอก
( ศษ.ด. )
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
147 รองศาสตราจารย์
ปรินทร์
ชัยวิสุทธางกูร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
148 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชชากร
จารุศิริ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( วท.ด. )
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
149 อาจารย์
กัญจน์
ศิลป์ประสิทธิ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวฯ
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
150 ศาสตราจารย์
ปานสิริ
พันธุ์สุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
151 รองศาสตราจารย์
จันทนา
เมฆสีประหลาด
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
152 รองศาสตราจารย์
เบญจมาส
วงศ์สัตยนนท์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
153 รองศาสตราจารย์
ทวิมา
ศิริรัศมี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาโท
( พ.บ. )
แพทยศาสตรบัณฑิต
154 รองศาสตราจารย์
พรรณี
หนูซื่อตรง
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( วท.ด. )
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
155 รองศาสตราจารย์
รมิดา
วัฒนโภคาสิน
ภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
156 รองศาสตราจารย์
ภนารี
บุษราคัมตระกูล
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
157 รองศาสตราจารย์
วิภาวี
อนุพันธ์พิศิษฐ์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
158 รองศาสตราจารย์
วีรวรรณ
เล็กสกุลไชย
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
159 รองศาสตราจารย์
วันเพ็ญ
ธุรกิตต์วัณณการ
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
160 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศาล
มหาสิทธิวัฒน์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
161 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัลยา
ธเนศพงศ์ธรรม
ภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จันทนา
พันธ์บูรณะ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ฉัตรชัย
เอกปัญญาสกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
164 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุษบา
ปันยารชุน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
165 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัทมา
ลี้วนิช
ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รักษวรรณ
พูนคำ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
167 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิรินันท์
พงศ์เมธีกุล
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
168 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวดี
ชวนไชยะกูล
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
169 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรพิณ
วงศ์สวัสดิ์กุล
ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
170 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อัมพร
จาริยะพงศ์สกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( วท.ด. )
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
171 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุดมศรี
โชว์พิทธพรชัย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
172 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยิ่งวรรณ
เจริญยิ่ง
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
173 อาจารย์
วรพล
อร่ามรัศมีกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
174 อาจารย์
วรัทพร
สิทธิจรูญ
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
175 อาจารย์
อรุณชัย
แสงพานิชย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
176 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรุษา
เชาวนลิขิต
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
177 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรัญญา
มิ่งเมือง
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
178 รองศาสตราจารย์
เวคิน
ปิยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( วศ.ด. )
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
179 รองศาสตราจารย์
นิลวรรณ
ชุ่มฤทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
180 รองศาสตราจารย์
ศิริวรรณ
ศรีสรฉัตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
181 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฐพงษ์
คงประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
182 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประชา
บุณยวานิชกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
183 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาคภูมิ
ศรีรมรื่น
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาโท
( วศ.ม. )
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิริพงษ์
ฉายสินธ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาโท
( วศ.ม. )
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
185 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมภพ
รอดอัมพร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
186 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกียรติชัย
รักษาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาโท
( วศ.ม. )
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
187 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พินิจ
เทพสาธร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาโท
( วศ.ม. )
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
188 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจรี
ศุภสุธีกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
189 อาจารย์
วงศ์วิทย์
เสนะวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาเอก
( Ph.D. )
DOCTOR OF PHILOSOPHY
190 นางสาว
มาลี
สอนดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ปริญญาโท
( บธ.ม. )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
191 รองศาสตราจารย์
มนตรี
อุดมเพทายกุล
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ว.ว. )
วุฒิบัตร แพทยศาสตร์
192 อาจารย์
วัยวุฑฒ์
อยู่ในศิล
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
ปริญญาเอก
( ปร.ด. )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต