ระดับคณะ

คำถาม : เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ Facebook วารสารคณะ ได้หรือไม่

คำตอบ : ได้ หากสาธารณชนสามารถเข้าถึงช่องทางสื่อสารเหล่านั้น

คำถาม : คณะนำผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้นำไปปรับปรุง แต่ยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำแผนของปีถัดไป สามารถนับเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : นับได้หากเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คำถาม : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ จะต้องแล้วเสร็จในปีที่ประเมินจึงนำมานับได้ใช่หรือไม่

คำตอบ : ใช่ โดยต้องมีใบรับงานหรือใบตรวจงานแนบมาด้วยว่าผลงานแล้วเสร็จ

คำถาม : ผลงานที่ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ แต่ผู้ยื่นขอไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

คำตอบ : ถ้าตำราหรือหนังสือนั้น ๆ ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพดี สามารถนับว่ามีน้ำหนักเท่ากับ 1 ได้ แม้ว่าผู้ยื่นขอจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

คำถาม : เงินสนับสนุนวิจัยงานสร้างสรรค์ กรณีมีผู้ทำวิจัย 3 คนและมีระยะเวลาทำวิจัยตามสัญญา 2 ปี

คำตอบ : กรณีมีผู้ทำวิจัย 3 คน ระยะเวลา 2 ปี ให้นำเงินมาหารตามสัดส่วนการทำวิจัยและหาร 2 ตามจำนวนปีด้วย

คำถาม : กรณีคณะหาเครื่องมือวิจัย/วิทยาศาสตร์มาใหม่และมีการแนะนำการใช้งานถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ใช่ แต่ควรแนะนำการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาในคณะ หรือกิจกรรมควรครอบคลุมอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะ

คำถาม : มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น หากคณะไม่มีใครได้ผลงานดีเด่น ถือว่าผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้

คำตอบ : คณะต้องสร้างระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ แม้ไม่มีใครมีผลงานดีเด่น

คำถาม : กรณีคณะไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สามารถนับตามที่สถาบันยุทธทางปัญญาและวิจัย จัดสรรให้ได้หรือไม่

คำตอบ :  ไม่ได้ คณะต้องมีของตนเองด้วย

คำถาม : การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หากคณะมีการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่มีบุคลากรขอรับทุนดังกล่าว สามารถนับในเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณ สามารถนับได้ทั้งเกณฑ์ข้อ 3 และ 4