แบบประเมิน ปีงบประมาณ

ยังไม่ถึงช่วงการทำแบบประเมิน


รายละเอียดผู้จัดทำ:

ข้อมูลพื้นฐานผู้ทำแบบประเมิน

แบบประเมินการควบคุมภายในนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
คำชี้แจง : กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (ท่านจะต้องทำให้ครบทุกข้อ ระบบจึงจะสามารถบันทึกคำตอบได้ ซึ่งหลังจากการตอบไปแล้ว ท่านยังสามารถเข้ามาแก้ไขคำตอบได้อยู่จนกว่าระบบจะปิด)

/

ข้อที่ คำถาม คำตอบ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม