สรุปจำนวนการตอบแบบประเมินและแบบสอบถาม ปีงบประมาณ

สรุปจำนวนการตอบแบบประเมิน
เลือกปีงบประมาณ :
ระดับมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย สำนักงานอธิการบดี พนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งหมด
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
ระดับหน่วยงานย่อย
คณะ คณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค/หัวหน้าสาขา พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งหมด
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

ทำแบบสอบประเมินรวมแล้ว : คน

สรุปจำนวนการตอบแบบสอบถาม
เลือกปีงบประมาณ :
ระดับมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย สำนักงานอธิการบดี พนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งหมด
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
ระดับหน่วยงานย่อย
คณะ คณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค/หัวหน้าสาขา พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุน รวมทั้งหมด
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

ทำแบบสอบถามรวมแล้ว : คน