รายละเอียดเอกสาร

หมายเลขเอกสาร 2
ปีงบประมาณ 2562
ชื่อเอกสาร

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดก่อน

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร pdf
คำบรรยาย
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 3 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร

จำนวน 16 หน่วยงาน

จำนวน 3 หน่วยงาน

จำนวน 12 หน่วยงานรายงานสถานะการดำเนินการ

ลำดับ
คณะ/หน่วยงาน
วันที่ส่ง
สถานะการส่งงาน
1 คณะกายภาพบำบัด 2 พ.ค. 2562
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 2562
3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 31 พ.ค. 2562
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะพลศึกษา 1 ต.ค. 2562
6 คณะมนุษยศาสตร์ 19 เม.ย. 2562
7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 24 เม.ย. 2562
8 คณะวิทยาศาสตร์ 11 เม.ย. 2562
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 มิ.ย. 2562
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 พ.ค. 2562
11 คณะศึกษาศาสตร์ 29 เม.ย. 2562
12 คณะสังคมศาสตร์ 19 เม.ย. 2562
13 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
14 คณะเภสัชศาสตร์
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 2 พ.ค. 2562
16 คณะแพทยศาสตร์ 13 พ.ค. 2562
17 บัณฑิตวิทยาลัย
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 26 เม.ย. 2562
20 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 29 เม.ย. 2562
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
22 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
23 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
24 ศูนย์บริการวิชาการ 17 พ.ค. 2562
25 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก 22 ก.ค. 2562
26 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
27 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 3 พ.ค. 2562
28 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
29 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
30 สำนักคอมพิวเตอร์ 14 ส.ค. 2562
31 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2562
32 สำนักงานอธิการบดี
33 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 30 เม.ย. 2562
34 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 พ.ค. 2562
35 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 17 เม.ย. 2562
36 สำนักหอสมุดกลาง 22 เม.ย. 2562

หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา

หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ