รายละเอียดเอกสาร

หมายเลขเอกสาร 6
ปีงบประมาณ 2562
ชื่อเอกสาร

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร pdf
คำบรรยาย
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 3 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร

จำนวน 20 หน่วยงาน

จำนวน 7 หน่วยงาน

จำนวน 6 หน่วยงานรายงานสถานะการดำเนินการ

ลำดับ
คณะ/หน่วยงาน
วันที่ส่ง
สถานะการส่งงาน
1 คณะกายภาพบำบัด 2 พ.ค. 2562
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 2562
3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 31 พ.ค. 2562
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะพลศึกษา 3 ต.ค. 2562
6 คณะมนุษยศาสตร์ 19 เม.ย. 2562
7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 24 เม.ย. 2562
8 คณะวิทยาศาสตร์ 11 เม.ย. 2562
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 มิ.ย. 2562
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 พ.ค. 2562
11 คณะศึกษาศาสตร์ 29 เม.ย. 2562
12 คณะสังคมศาสตร์ 19 เม.ย. 2562
13 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 3 พ.ค. 2562
14 คณะเภสัชศาสตร์ 26 เม.ย. 2562
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 2 พ.ค. 2562
16 คณะแพทยศาสตร์ 13 พ.ค. 2562
17 บัณฑิตวิทยาลัย 1 พ.ค. 2562
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 26 เม.ย. 2562
20 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 29 เม.ย. 2562
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
22 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 3 พ.ค. 2562
23 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
24 ศูนย์บริการวิชาการ 17 พ.ค. 2562
25 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก 22 ก.ค. 2562
26 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
27 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 3 พ.ค. 2562
28 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
29 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 5 พ.ย. 2563
30 สำนักคอมพิวเตอร์ 14 ส.ค. 2562
31 สำนักงานอธิการบดี 14 พ.ค. 2562
32 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 30 เม.ย. 2562
33 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 พ.ค. 2562
34 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 17 เม.ย. 2562
35 สำนักหอสมุดกลาง 22 เม.ย. 2562

หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา

หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ