รายละเอียดเอกสาร

หมายเลขเอกสาร 6
ปีงบประมาณ 2562
ชื่อเอกสาร

แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร pdf
คำบรรยาย
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 3 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร

จำนวน 20 หน่วยงาน

จำนวน 4 หน่วยงาน

จำนวน 7 หน่วยงานรายงานสถานะการดำเนินการ

ลำดับ
คณะ/หน่วยงาน
วันที่ส่ง
สถานะการส่งงาน
1 คณะกายภาพบำบัด 2 พ.ค. 2562
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 2562
3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 31 พ.ค. 2562
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะพลศึกษา 3 ต.ค. 2562
6 คณะมนุษยศาสตร์ 19 เม.ย. 2562
7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 24 เม.ย. 2562
8 คณะวิทยาศาสตร์ 11 เม.ย. 2562
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 มิ.ย. 2562
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 พ.ค. 2562
11 คณะศึกษาศาสตร์ 29 เม.ย. 2562
12 คณะสหเวชศาสตร์ 29 เม.ย. 2562
13 คณะสังคมศาสตร์ 19 เม.ย. 2562
14 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 3 พ.ค. 2562
15 คณะเภสัชศาสตร์ 26 เม.ย. 2562
16 คณะเศรษฐศาสตร์ 2 พ.ค. 2562
17 คณะแพทยศาสตร์ 13 พ.ค. 2562
18 บัณฑิตวิทยาลัย 1 พ.ค. 2562
19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 พ.ค. 2562
20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 26 เม.ย. 2562
22 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 29 เม.ย. 2562
23 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
24 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 3 พ.ค. 2562
25 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
26 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27 ศูนย์บริการวิชาการ 17 พ.ค. 2562
28 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก 22 ก.ค. 2562
29 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย 22 ก.ค. 2562
30 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 22 ก.ค. 2562
31 ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 22 ก.ค. 2562
32 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
33 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 3 พ.ค. 2562
34 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
35 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
36 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
37 สำนักคอมพิวเตอร์ 14 ส.ค. 2562
38 สำนักงานบริหารกิจการหอพัก 14 ส.ค. 2562
39 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2562
40 สำนักงานอธิการบดี 14 พ.ค. 2562
41 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 30 เม.ย. 2562
42 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 1 พ.ค. 2562
43 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1 พ.ค. 2562
44 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 17 เม.ย. 2562
45 สำนักหอสมุดกลาง 22 เม.ย. 2562

หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา

หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ