รายละเอียดเอกสาร

หมายเลขเอกสาร 5
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อเอกสาร

แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.5) งวดปัจจุบัน

หมวดเอกสาร แบบติดตาม ปค.5 (งวดปัจจุบัน)
ชนิดไฟล์เอกสาร jpg doc,docx xls,xlsx pdf
คำบรรยาย
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 31 มี.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร

จำนวน 0 หน่วยงาน

จำนวน 0 หน่วยงาน

จำนวน 34 หน่วยงานรายงานสถานะการดำเนินการ

ลำดับ
คณะ/หน่วยงาน
วันที่ส่ง
สถานะการส่งงาน
1 คณะกายภาพบำบัด
2 คณะทันตแพทยศาสตร์
3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะพลศึกษา
6 คณะมนุษยศาสตร์
7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
8 คณะวิทยาศาสตร์
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์
11 คณะศึกษาศาสตร์
12 คณะสังคมศาสตร์
13 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
14 คณะเภสัชศาสตร์
15 คณะเศรษฐศาสตร์
16 คณะแพทยศาสตร์
17 บัณฑิตวิทยาลัย
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
20 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 13 พ.ย. 2562
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
22 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
23 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
24 ศูนย์บริการวิชาการ
25 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
26 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
27 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
28 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
29 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
30 สำนักคอมพิวเตอร์
31 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
32 สำนักงานอธิการบดี
33 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
34 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
35 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
36 สำนักหอสมุดกลาง

หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา

หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ