รายละเอียดเอกสาร

หมายเลขเอกสาร 5
ปีงบประมาณ 2562
ชื่อเอกสาร

แผนการจัดการความเสี่ยง

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร pdf
คำบรรยาย
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 31 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร

จำนวน 13 หน่วยงาน

จำนวน 9 หน่วยงาน

จำนวน 9 หน่วยงานรายงานสถานะการดำเนินการ

ลำดับ
คณะ/หน่วยงาน
วันที่ส่ง
สถานะการส่งงาน
1 คณะกายภาพบำบัด
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 15 ม.ค. 2562
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะพลศึกษา 1 ต.ค. 2562
6 คณะมนุษยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561
7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 ม.ค. 2562
8 คณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย. 2562
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 ธ.ค. 2561
11 คณะศึกษาศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
12 คณะสังคมศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
13 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 28 ธ.ค. 2561
14 คณะเภสัชศาสตร์ 21 ธ.ค. 2561
15 คณะเศรษฐศาสตร์
16 คณะแพทยศาสตร์ 9 ม.ค. 2562
17 บัณฑิตวิทยาลัย 1 พ.ค. 2562
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9 ม.ค. 2562
20 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4 ม.ค. 2562
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
22 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 28 ธ.ค. 2561
23 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 25 ก.ย. 2562
24 ศูนย์บริการวิชาการ 7 ม.ค. 2562
25 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก 22 ก.ค. 2562
26 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
27 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 28 ธ.ค. 2561
28 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
29 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 25 ก.พ. 2562
30 สำนักคอมพิวเตอร์ 5 ส.ค. 2562
31 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5 ส.ค. 2562
32 สำนักงานอธิการบดี 14 พ.ค. 2562
33 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 21 ธ.ค. 2561
34 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 7 ธ.ค. 2561
35 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 21 ธ.ค. 2561
36 สำนักหอสมุดกลาง 22 เม.ย. 2562

หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา

หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ