รายละเอียดเอกสาร

หมายเลขเอกสาร 8
ปีงบประมาณ 2562
ชื่อเอกสาร

แผนการจัดการความเสี่ยง

หมวดเอกสาร RM
ชนิดไฟล์เอกสาร pdf
คำบรรยาย
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 31 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร

จำนวน 13 หน่วยงาน

จำนวน 9 หน่วยงาน

จำนวน 10 หน่วยงานรายงานสถานะการดำเนินการ

ลำดับ
คณะ/หน่วยงาน
วันที่ส่ง
สถานะการส่งงาน
1 คณะกายภาพบำบัด
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
3 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 15 ม.ค. 2562
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะพลศึกษา 1 ต.ค. 2562
6 คณะมนุษยศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561
7 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 ม.ค. 2562
8 คณะวิทยาศาสตร์
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 ธ.ค. 2561
11 คณะศึกษาศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
12 คณะสหเวชศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
13 คณะสังคมศาสตร์ 28 ธ.ค. 2561
14 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 28 ธ.ค. 2561
15 คณะเภสัชศาสตร์ 21 ธ.ค. 2561
16 คณะเศรษฐศาสตร์
17 คณะแพทยศาสตร์ 9 ม.ค. 2562
18 บัณฑิตวิทยาลัย 1 พ.ค. 2562
19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 พ.ค. 2562
20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9 ม.ค. 2562
22 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 4 ม.ค. 2562
23 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
24 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 28 ธ.ค. 2561
25 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 25 ก.ย. 2562
26 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 ก.ย. 2562
27 ศูนย์บริการวิชาการ 7 ม.ค. 2562
28 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก 22 ก.ค. 2562
29 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย 22 ก.ค. 2562
30 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 22 ก.ค. 2562
31 ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 22 ก.ค. 2562
32 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
33 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 28 ธ.ค. 2561
34 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
35 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 25 ก.พ. 2562
36 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 25 ก.พ. 2562
37 สำนักคอมพิวเตอร์ 5 ส.ค. 2562
38 สำนักงานบริหารกิจการหอพัก 5 ส.ค. 2562
39 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
40 สำนักงานอธิการบดี 14 พ.ค. 2562
41 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 21 ธ.ค. 2561
42 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 7 ธ.ค. 2561
43 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 7 ธ.ค. 2561
44 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 21 ธ.ค. 2561
45 สำนักหอสมุดกลาง 22 เม.ย. 2562

หมายถึง ส่งงานแล้ว ทันกำหนดเวลา

หมายถึง ส่งงานแล้ว หลังกำหนดเวลา

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ