หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร

รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน

หมวดเอกสาร รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน
ชนิดไฟล์เอกสาร
คำบรรยาย รายงานผลการติดตาม รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2565
วันสิ้นสุดการอัพโหลด 31 ส.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ
สถานะการอัพโหลดเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อย


จำนวนไฟล์ที่อัพโหลด 3 รายการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ชนิดเอกสาร วันที่อัพโหลด ลิงค์เอกสาร
1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค5) รอบ 12 เดือน xls,xlsx 03 ส.ค. 2565
17:08:30
URL
1 แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค5) รอบ 12 เดือน pdf 03 ส.ค. 2565
17:08:18
URL
1 1501 รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 pdf 03 ส.ค. 2565
17:08:22
URL