จำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559
( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)*
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 คณะกายภาพบำบัด 38 26
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 133
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 34 35
4 คณะพลศึกษา 55 57
5 คณะมนุษยศาสตร์ 88 46
6 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 17 9
7 คณะวิทยาศาสตร์ 149 69
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78 57
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 62 36
10 คณะศึกษาศาสตร์ 81 31
11 คณะสังคมศาสตร์ 72 45
12 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 25 14
13 คณะเภสัชศาสตร์ 53 36
14 คณะเศรษฐศาสตร์ 18 16
15 คณะแพทยศาสตร์ 173 105
16 บัณฑิตวิทยาลัย 13 12
17 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 23 30
18 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 22 24
19 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 16 27
20 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 92 967
21 ศูนย์กีฬาฯ 3
22 ศูนย์บริการวิชาการ 9
23 ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย 70
24 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 5 5
25 ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 9
26 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 21
27 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 14
28 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 23 68
29 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 15 15
30 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 3 5
31 สำนักคอมพิวเตอร์ 42
32 สำนักงานบริหารกิจการหอพัก 28
33 สำนักงานอธิการบดี 303
34 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 14 18
35 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 24 29
36 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 21
37 สำนักหอสมุดกลาง 83
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,258.00 2,518.00

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2559

* ข้อมูลนับตามเกณฑ์ที่สกอ. กำหนดไว่้


สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 475.0 0.0 98.0 2.0 807.0
ปริญญาตรี 211.0 50.0 11.0 0.0 272.0
  รวมทั้งหมด 686.0 282.0 109.0 2.0 1,079.0

ข้อมูลไม่นับรวมตำแหน่งทางวิชาการจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และสาธิตมหาวิทยาลัย


สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามประเภท

ตำแหน่ง
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
รวม
ข้าราชการ 186.0 82.0 268.0
พนักงานมหาวิทยาลัย 1,140.0 3,421.0 4,561.0
ลูกจ้างประจำ 0.0 106.0 106.0
รวมทั้งหมด
1,326.0 3,609.0 4,935.0