คณะศิลปกรรมศาสตร์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 1
2 ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล 2
3 ภาควิชาทัศนศิลป์ 7 1
4 ภาควิชาทัศนศิลปศึกษา 2
5 ภาควิชาศิลปะการแสดง 3
6 ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ 2
7 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา 5 1
8 สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 22
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 2
10 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 8 3
11 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 3 1
12 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 6 1
13 สาขาวิชานาฎศิลป์ 7 1
14 สาขาศิลปะการแสดง 6 3
15 สาขาศิลปศึกษา 4 1
16 สาขาศิลปะจินตทัศน์ 4
17 ศูนย์ศิลปวิทยบริการ
รวมทั้งหมด
62 36

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 26.0 12.0 2.0 0.0 40.0
ปริญญาตรี 17.0 4.0 1.0 0.0 22.0
  รวมทั้งหมด 43.0 16.0 3.0 0.0 62.0