คณะทันตแพทยศาสตร์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 11 6
2 ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน 13 5
3 ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 18 8
4 ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 13 5
5 ภาควิชาโอษฐวิทยา 10 4
6 สำนักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 29
7 โรงพยาบาลทันตกรรม 76
รวมทั้งหมด
65 133

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 19.0 17.0 6.0 0.0 42.0
ปริญญาตรี 10.0 2.0 0.0 0.0 12.0
  รวมทั้งหมด 29.0 19.0 6.0 0.0 54.0