สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 ฝ่ายการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายและบริการโสตทัศนูปกรณ์ (ประสานมิตร-องครักษ์) 1
2 สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 5
3 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 15
รวมทั้งหมด
21

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาตรี 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  รวมทั้งหมด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0