คณะวิทยาศาสตร์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 35 5
2 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 10 1
3 ภาควิชาเคมี 29 10
4 ภาควิชาชีววิทยา 30 6
5 ภาควิชาฟิสิกส์ 28 8
6 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 16 4
7 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 26
8 คณะวิทยาศาสตร์ 9
รวมทั้งหมด
149 69

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 72.0 34.0 16.0 0.0 122.0
ปริญญาตรี 13.0 6.0 0.0 0.0 19.0
  รวมทั้งหมด 85.0 40.0 16.0 0.0 141.0