คณะศึกษาศาสตร์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 5
2 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 6
3 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 10
4 ภาควิชาการศึกษาพิเศษ 5 1
5 ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 6
6 สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 28
7 คณะศึกษาศาสตร์ 19 1
8 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 6 1
9 ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 3
10 ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา 4
11 สาขาวิชาการอุดมศึกษา 1
12 สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 6
13 สาขาวิชาการประถมศึกษา 5
14 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3
15 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 2
รวมทั้งหมด
81 31

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 44.0 9.0 5.0 0.0 58.0
ปริญญาตรี 19.0 1.0 0.0 0.0 20.0
  รวมทั้งหมด 63.0 10.0 5.0 0.0 78.0