สำนักงานอธิการบดี

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 หน่วยตรวจสอบภายใน 5
2 กองกลาง 64
3 กองการเจ้าหน้าที่ 50
4 กองกิจการนิสิต 35
5 กองบริการการศึกษา 30
6 กองคลัง 56
7 กองแผนงาน 34
8 กองวิเทศสัมพันธ์ 9
9 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 10
10 ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 5
รวมทั้งหมด
303

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาตรี 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  รวมทั้งหมด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0