คณะพยาบาลศาสตร์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 1
2 ภาควิชาการพยาบาลชุมชน 7 4
3 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 5 2
4 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 11
5 สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 7 1
6 สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 2 4
7 สำนักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล 1
8 สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 23
รวมทั้งหมด
34 35

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 9.0 4.0 0.0 0.0 13.0
ปริญญาตรี 13.0 3.0 1.0 0.0 17.0
  รวมทั้งหมด 22.0 7.0 1.0 0.0 30.0