คณะแพทยศาสตร์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 16 3
2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 16
3 ภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา 9
4 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 2
5 ภาควิชาจุลชีววิทยา 14 2
6 ภาควิชาชีวเคมี 9 2
7 ภาควิชาพยาธิวิทยา 7 1
8 ภาควิชาเภสัชวิทยา 7
9 ภาควิชารังสีวิทยา 3 1
10 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 5
11 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 9 1
12 ภาควิชาศัลยศาสตร์ 14
13 ภาควิชาสรีรวิทยา 11 1
14 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 11
15 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 14
16 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 21
17 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 60
18 คณะแพทยศาสตร์ 2 26
19 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 3
20 ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 68 1058
21 โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก 3
22 โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง 5
23 ภาควิชาจักษุวิทยา
รวมทั้งหมด
173 105

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 65.0 48.0 32.0 0.0 145.0
ปริญญาตรี 9.0 5.0 1.0 0.0 15.0
  รวมทั้งหมด 74.0 53.0 33.0 0.0 160.0