วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 สาขาภูมิอัตลักษณ์ศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
2 สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 14
3 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 1
4 ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 13 7
5 สาขาการศึกษาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
รวมทั้งหมด
22 24

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 7.0 0.0 0.0 0.0 7.0
ปริญญาตรี 15.0 0.0 0.0 0.0 15.0
  รวมทั้งหมด 22.0 0.0 0.0 0.0 22.0