ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามสังกัดคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวนบุคลารกร (คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
1 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 633
2 กลุ่มอำนวยการ 59
3 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 1 1
4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1 7
5 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 1
6 กลุ่มงานอายุรกรรม 3 2
7 กลุ่มงานศัลยกรรม 4 2
8 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 4
9 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 5 1
10 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 5
11 กลุ่มงานจักษุวิทยา 2 1
12 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 1
13 กลุ่มงานรังสีวิทยา 2 8
14 กลุ่มงานจิตเวช 2
15 กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 3
16 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค 8
17 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 2 2
18 กลุ่มงานทันตกรรม 17
19 กลุ่มงานเภสัชกรรม 15
20 กลุ่มการพยาบาล 200
21 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4
22 สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก
รวมทั้งหมด
92 967

สรุปข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแบ่งตามตำแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
ปริญญาเอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ปริญญาโท 84.0 0.0 1.0 0.0 85.0
ปริญญาตรี 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  รวมทั้งหมด 84.0 0.0 1.0 0.0 85.0