รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

หน่วยงานมีการเรียนการสอน | หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

ทุกตัวบ่งชี้

ลำดับ คณะหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ Last Update
คะแนนเฉลี่ย จำนวนตัวบ่งชี้
1 คณะมนุษยศาสตร์      
2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1.47 15.00 2017-03-21 16:03:09
3 คณะศึกษาศาสตร์      
4 คณะสังคมศาสตร์ 2.50 2.00 2017-09-29 08:25:51
5 คณะเศรษฐศาสตร์ 0.38 18.00 2017-01-25 11:12:57
6 บัณฑิตวิทยาลัย 2.54 13.00 2017-04-24 21:32:03
7 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 3.84 15.00 2017-02-15 13:31:53
8 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 1.72 13.00 2017-02-21 10:35:26
9 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 2.22 9.00 2017-07-20 10:08:17
10 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา      
11 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 3.95 13.00 2017-08-06 17:12:42
12 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 1.29 14.00 2017-03-06 16:40:32
13 คณะกายภาพบำบัด      
14 คณะทันตแพทยศาสตร์      
15 คณะพยาบาลศาสตร์ 2.89 9.00 2017-02-16 10:54:18
16 คณะพลศึกษา 2.14 15.00 2017-09-21 14:01:39
17 คณะเภสัชศาสตร์ 1.33 9.00 2017-02-10 14:27:20
18 คณะแพทยศาสตร์ 2.78 9.00 2017-02-16 17:25:58
19 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4.59 15.00 2017-09-05 16:57:14
20 คณะวิทยาศาสตร์      
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.61 15.00 2017-09-08 17:13:53
22 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 3.30 13.00 2017-02-15 15:58:19
23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ