รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

หน่วยงานมีการเรียนการสอน | หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

ทุกตัวบ่งชี้

ลำดับ คณะหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ Last Update
คะแนนเฉลี่ย จำนวนตัวบ่งชี้
1 คณะมนุษยศาสตร์      
2 คณะศิลปกรรมศาสตร์      
3 คณะศึกษาศาสตร์      
4 คณะสังคมศาสตร์      
5 คณะเศรษฐศาสตร์      
6 บัณฑิตวิทยาลัย      
7 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม      
8 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน      
9 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย      
10 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา      
11 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์      
12 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา      
13 คณะกายภาพบำบัด      
14 คณะทันตแพทยศาสตร์      
15 คณะพยาบาลศาสตร์      
16 คณะพลศึกษา 3.60 18.00 2018-08-18 16:01:36
17 คณะเภสัชศาสตร์      
18 คณะแพทยศาสตร์      
19 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4.69 15.00 2018-11-29 10:07:24
20 คณะวิทยาศาสตร์      
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.59 15.00 2018-08-20 14:22:35
22 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร      
23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  หน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ