เพิ่มปีงบประมาณ

ตารางแสดงปีงบประมาณ

ปีงบประมาปัจจุบัน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ส่วนการถ่ายโอนข้อมูล

No ปีงบประมาณ เริ่มปีงบประมาณ สิ้นสุด rm1-rm2 สิ้นสุด ปย.2(6เดือน) สิ้นสุด ปย.2(12เดือน) แก้ไข
1
choose

แสดงข้อมูลผู้ใช้

แก้ไข ชือ-สกุล Buasri ID Email หน่วยงาน Tel Status

john Doe johnD john@gmail.com หน่วยงาน Tel