แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง(RM 1)

ส่วนการเพิ่มและแก้ไข แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1)
ท่านสามารถดูขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่

แก้ไข สาเหตุความเสี่ยง เลือกสาเหตุความเสี่ยงไปยัง RM-2
การค้นหาและออกรายงาน

ค้นหา (สำหรับค้นหาข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น)

ปีงบประมาณ :

ค้นหาขั้นสูง (สำหรับค้นหาข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

ปีงบประมาณ : คณะ :
แก้ไข ลำดับที่ สถานะ ความเสี่ยงที่พบ ด้านความเสี่ยง เลือกความเสี่ยงที่พบไปยัง RM-2 ระดับความเสี่ยง เพิ่มเติม
ลำดับที่ สถานะ ความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัยความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัยความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงที่พบ ด้านความเสี่ยง ปัจจัยสภาพแวดล้อม เลือกความเสี่ยงที่พบไปยัง RM-2 ระดับความเสี่ยง