ตารางสรุปแผนจัดการความเสี่ยง(RMM- 2)
ปีงบประมาณ : หน่วยงาน :
ลำดับที่ คณะ ด้านความเสียง ปัจจัยสภาพแวดล้อม
การบริหารยุทธศาสตร์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฏหมาย / ข้อบังคับ อื่นๆ โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบบริหารและการติดตาม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม อื่นๆ
ปีงบประมาณ : หน่วยงาน : ด้านที่สนใจ
คณะ ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ