ตารางสรุปแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM1)
ปีงบประมาณ : หน่วยงาน :
ลำดับที่ คณะ ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ด้านความเสี่ยง ปัจจัยสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ การทำนุบำรุงวัฒนธรรม การบริการวิชาการ การบริหารยุธศาสตร ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฏหมาย / ข้อบังคับ อื่นๆ โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบบริหารและการติดตาม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม อื่นๆ
ปีงบประมาณ : หน่วยงาน : ด้านที่สนใจ
คณะ ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ