ปีงบประมาณ : หน่วยงาน :
คณะ ความเสี่ยงที่พบ ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI) ผล ตัวชี้วัดความสำเร็จ รอบที่1 ผล ตัวชี้วัดความสำเร็จ รอบที่2