สถิติจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน

(ชื่อส่วนงาน)
ตอบแล้ว: 45% | ยังไม่ตอบ: 55%
ลำดับ ส่วนงาน จำนวนคน สถิติการตอบบแบบประเมิน
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวนผู้ที่ไม่ตอบแบบประเมิน