สรุปประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่

การค้นหาและออกรายงาน

ค้นหา (สำหรับค้นหาข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น)

ปีงบประมาณ :

ค้นหาขั้นสูง (สำหรับค้นหาข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

ปีงบประมาณ : คณะ :
แก้ไข ลำดับที่ ความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงที่พบ ด้านความเสี่ยง ปัจจัยสภาพแวดล้อม เลือกความเสี่ยงที่พบไปยัง RM-2 สาเหตุความเสี่ยง ประเภทของสาเหตุ
ความเสี่ยง
เลือกสาเหตุ
ความเสี่ยงมาพิจารณาต่อ
การประเมินด้านความเสี่ยง หมายเหตุ
ผลกระทบ โอกาสที่
จะเกิด
ระดับความเสี่ยง