แผนจัดการความเสี่ยง (RM-2)

ส่วนการเพิ่มและแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยง
ท่านสามารถดูขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่(RM-2)
1
ด้านความเสี่ยง
A12
แก้ไข ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI) เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)
แก้ไข สาเหตุความเสี่ยง แนวทางการแก้ปัญหา วิธีจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1 การยอมรับ 1
11
2
22
3
33
4
44
การค้นหาและออกรายงาน

ค้นหา (สำหรับค้นหาข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น)

ปีงบประมาณ :

ค้นหาขั้นสูง (สำหรับค้นหาข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

ปีงบประมาณ : คณะ :
แก้ไข ลำดับที่ สถานะ ด้านความเสี่ยง ความเสี่ยงที่พบ ระดับความเสี่ยง เพิ่มเติม
แก้ไข ลำดับที่ สถานะ ด้านความเสี่ยง ปัจจัยสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่พบ RM-2 ระดับความเสี่ยง เพิ่มเติม