ปีงบประมาณ : หน่วยงาน : รอบ :
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ต้องประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ