แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1

ส่วนการเพิ่มและแก้ไข แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1
A3
แก้ไข ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI) เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ) ผลดำเนินตาม KRI บรรลุ/ไม่บรรลุ
การค้นหาและออกรายงาน

ค้นหา (สำหรับค้นหาข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น)

ปีงบประมาณ :

ค้นหาขั้นสูง (สำหรับค้นหาข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

ปีงบประมาณ : คณะ :
แก้ไข ลำดับที่ สถานะ ความเสี่ยงที่พบ บรรลุ KRI หรือไม่ สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ แนวทางในการลดความเสี่ยง เพิ่มเติม
แก้ไข ลำดับที่ สถานะ ความเสี่ยงที่พบ บรรลุ KRI หรือไม่ สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ แนวทางในการลดความเสี่ยง เพิ่มเติม