ข้อมูลสรุปผลฯ ประกอบการจัดทำแบบรายงาน ปย.1/ปย.2 และวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ข้อมูลดิบสำหรับ admin


ลำดับ องค์ประกอบ N จำนวน รวมร้อยละ ร้อยละ
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ