จัดการแบบประเมิน ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ


Step 1

จัดการแบบประเมิณ - เพิ่มปีงบประมาณและนำเข้าข้อมูล


Step 2

จัดการแบบประเมิณ - เพิ่มหัวข้อ


จัดการแบบประเมิณ - จัดการหัวข้อประจำปีงบประมาณ

ลำดับแสดงผล ชื่อหัวข้อ นำหัวข้อออก
1 John
2 Mary
3 July

Step 3

จัดการแบบประเมิณ - เพิ่มหัวข้อย้อย

ตารางแสดงข้อมูลหัวข้อย้อยทั้งหมด

หมายเลขประจำตัว ชื่อหัวข้อย่อย แก้ไขคำ
1 John
2 Mary
3 July

จัดการแบบประเมิณ - เพิ่มลดหัวข้อย่อย และจับคู่หัวข้อกับหัวขอย่อย ประจำปีงบประมาณ

ตารางแสดงข้อมูลหัวข้อย้อย(ที่ไม่ได้ถูกเลือก) ทั้งหมด

หมายเลขประจำตัว ชื่อหัวข้อย่อย เลือกเพื่อใช่ในแบบสอบถาม
1 John
2 Mary
3 July

ตารางจับคู่หัวข้อกับหัวข้อย่อย

หมายเลขประจำตัว หัวข้อย่อย หัวข้อ ลำดับแสดง แก้ไขหัวข้อ และ ลำดับการแสดง ถอนหัวข้อย่อยออกจากปีงบประมาณ
1 หัวข้อที่ย่อย1 หัวข้อที่1 -99

Step 4

จัดการแบบประเมิณ - เพิ่มคำถามและแก้ไขคำถาม

ตารางแสดงข้อมูลคำถามทั้งหมด

หมายเลขประจำตัว คำถาม ชื่อคำถาม
1 John
2 Mary
3 July

จัดการแบบประเมิณ - จัดการคำถามประจำปีงบประมาณ....

ตารางแสดงคำถาม(ที่ไม่ได้ถูกเลือก) ทั้งหมด

หมายเลขประจำตัว คำถาม เลือกเพื่อใช่ในแบบสอบถาม
1 John
2 Mary
3 July

ตารางจับคู่คำถามกับหัวข้อย่อย

ID_คำถาม คำถาม ลำดับแสดง แก้ไขลำดับคำถาม ถอนคำถามจากปีงบประมาณ

Step 5

จัดการแบบประเมิณ - จับคู่ผู้ทำประจำปีงบประมาณ

ตารางแสดงหัวข้อและผู้จัดทำ

# หัวข้อ ผู้จัดทำ นำออก