แบบติดตามกิจกรรมควบคุม (Action plan)

ส่วนการเพิ่มและแก้ไข แบบติดตามกิจกรรมควบคุม (Action plan)
แก้ไข ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI) เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ) ผลดำเนินตาม KRI บรรลุ/ไม่บรรลุ
แก้ไข กิจกรรมควบคุมภายใน ผลดำเนินกิจกรรมควบคุมภายใน การปรับปรุงการควบคุม
การค้นหาและออกรายงาน

ค้นหา (สำหรับค้นหาข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น)

ปีงบประมาณ :
รอบการติดตาม :

ค้นหาขั้นสูง (สำหรับค้นหาข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

ปีงบประมาณ :
คณะ :
รอบ :
แก้ไข ลำดับที่ สถานะ ความเสี่ยงที่พบ บรรลุ KRI หรือไม่ กิจกรรมควบคุมภายใน การปรับปรุงการควบคุม เพิ่มเติม