ข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

ข้อมูลดิบสำหรับ admin


ลำดับ องค์ประกอบ N จำนวน รวมร้อยละ ร้อยละ
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ไม่มีข้อมูล มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ไม่มีข้อมูล