สรุปประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่

การค้นหาและออกรายงาน

ค้นหา (สำหรับค้นหาข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น)

ปีงบประมาณ :

ค้นหาขั้นสูง (สำหรับค้นหาข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

ปีงบประมาณ :
หน่วยงาน :
ลำดับที่ ความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย แผนการดำเนินการ ความเสี่ยงที่พบ สาเหตุความเสี่ยง การประเมินด้านความเสี่ยง หมายเหตุ
ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด ระดับความเสี่ยง