ตารางสรุปสถิติแบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ปีงบประมาณ :
หน่วยงาน :
ลำดับที่ คณะ ด้านความเสี่ยงที่พบตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ด้านแผนการดำเนินการ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงวัฒนธรรม การบริหารยุธศาสตร การดำเนินงาน การเงิน กฏหมาย ข้อบังคับ อื่นๆ
ปีงบประมาณ :
หน่วยงาน :
ด้านที่สนใจ :
คณะ ความเสี่ยง สาเหตุ ระดับ