ปีงบประมาน:
(ชื่อส่วนงาน)
ตอบแล้ว: 0 | ยังไม่ตอบ: 0
ลำดับ ส่วนงาน จำนวนคน สถิติการตอบบแบบประเมิน
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวนผู้ที่ไม่ตอบแบบประเมิน