แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ส่วนการเพิ่มและแก้ไข แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงแก้ไข สาเหตุความเสี่ยง
แก้ไข ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KRI) เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)
การค้นหาและออกรายงาน

ค้นหา (สำหรับค้นหาข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มของหน่วยงานตนเองเท่านั้น)

ปีงบประมาณ :

ค้นหาขั้นสูง (สำหรับค้นหาข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย)

ปีงบประมาณ :
คณะ :
แก้ไข ลำดับที่ สถานะ ความเสี่ยงที่พบ ภารกิจ/แผนการดำเนินการ ตัวชี้วัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง เพิ่มเติม