ปีงบประมาณและรอบประเมิน

ลำดับ ปีงบประมาณ ปีงบปัจจุบัน ปีงบที่ผ่านมา สถานะถ่ายโอนข้อมูล ปีที่ถ่ายโอนข้อมูล ดำเนินการ

(สำหรับเลือกปีที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูล)


ลำดับ ชื่อรอบ วันที่เริ่มต้นของรอบ วันที่สิ้นสุดของรอบ ดำเนินการ