Author: สิริมา แสงสงคราม

คำถาม : การกำหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ ควรกำหนดอย่างไรเพื่อให้สามารถวัดได้อย่างชัดเจน

คำตอบ : ให้กำหนดในสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน (ขึ้นอยู่กับการตั้งวัตถุประสงค์ว่าจะประหยัดหรือดูแลสิ่งแวดล้อมใด)

คำถาม : การวางแผนดำเนินการจำเป็นต้องสอดคล้องกับแผน/นโยบายพลังงานของชาติหรือไม่

คำตอบ :  ควรสอดคล้องกับแผน/นโยบายของชาติ หรือ ของมหาวิทยาลัย

คำถาม : นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำว่า “อย่างต่อเนื่อง” วัดจากอะไร

คำตอบ :  ผลดำเนินการตามตัวชี้วัดตามกรอบ TQF  หรือผลการประเมินหลักสูตรเทียบกับปีที่ผ่านมา

คำถาม : การรวบรวมความรู้จากแหล่งอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์หรือได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ตรงอีกหรือไม่ ก่อนนำมากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คำตอบ : ไม่จำเป็น เพราะเป็น Explicit knowleadge แต่จะดำเนินการก็ได้ แล้วแต่ผู้ดำเนินการจะเห็นสมควร

คำถาม : ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เปรียบเทียบจากอะไรบ้าง

คำตอบ : ดูจาก

  1. ระดับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI) หรือ
  2. ผลการดำเนินงานเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง หรือ
  3. ระดับโอกาสและผลกระทบที่ลดลง

 

คำถาม : เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ Facebook วารสารคณะ ได้หรือไม่

คำตอบ : ได้ หากสาธารณชนสามารถเข้าถึงช่องทางสื่อสารเหล่านั้น

คำถาม : คณะนำผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้นำไปปรับปรุง แต่ยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำแผนของปีถัดไป สามารถนับเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : นับได้หากเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

คำถาม : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ จะต้องแล้วเสร็จในปีที่ประเมินจึงนำมานับได้ใช่หรือไม่

คำตอบ : ใช่ โดยต้องมีใบรับงานหรือใบตรวจงานแนบมาด้วยว่าผลงานแล้วเสร็จ