ISCED-F 2013

คำถาม : คุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรตรงสาขาหรือสัมพันธ์พิจารณาอย่างไร

คำตอบ : 

1. อ้างอิงข้อมูล ISCED-F 2013

2. “สัมพันธ์” ในที่นี้หมายถึงคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ของหลักสูตรที่เปิดสอน  โดยมีจำนวนรายวิชาของคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 50  ต้องตรงกับรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน โดยให้พิจารณารายวิชาของคุณวุฒิที่สูงกว่าระดับการศึกษาของหลักสูตรนั้น

3. กรณีที่อาจารย์สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร By Research หรือหลักสูตรที่มี coure course น้อยมาก ให้ดูว่าวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ตรงกับสาระหลักสูตร

4. กรณีมีข้อกำหนดของวิชาชีพเพิ่มเติมให้นำมาพิจารณาด้วย