การประกันคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพคณะ

คำถาม : กรณีลงนามสัญญาก่อนปีที่ประเมิน แต่มีระยะสัญญามากกว่า 1 ปี สามารถนำเงินวิจัยของสัญญาฉบับนี้มาคำนวณในปีที่ประเมินได้หรือไม่

คำตอบ :  ได้   โดยนำเงินวิจัยมาหารด้วยจำนวนปีของระยะสัญญา และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปคำนวณตามสูตรการคำนวณของ สกอ.

คำถาม : กรณีลงนามสัญญาก่อนปีการศึกษาที่ประเมิน และมีระยะสัญญา 1 ปี ไม่สามารถนำเงินวิจัยของสัญญาฉบับนี้มาคำนวณได้ใช่หรือไม่

คำตอบ :  ใช่  ไม่สามารถนำมาคำนวณได้  เพราะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม ของปีการศึกษาที่ประเมิน

คำถาม : กรณีลงนามสัญญาวิจัยภายในรอบปีที่ประเมิน และระยะสัญญามากกว่า 1 ปี ตัวอย่างเช่น ลงนามสัญญาปลายปีการศึกษา 2557 โดยมีระยะสัญญาวิจัย 3 ปี จำนวนทุนวิจัยที่ได้รับ 3 ล้านบาท ต้องคำนวณเงินวิจัยอย่างไร

คำตอบ :  ตัวตั้งคือ เงินวิจัย  (3 ล้านบาท) หารด้วยจำนวนระยะสัญญา (3 ปี)  ผลลัพธ์เท่ากับ  เงินวิจัย 1 ล้านบาท  นำมานับเป็นตัวตั้งของปีการศึกษา 2557  และนำไปคำนวณตามสูตรการคำนวณของ สกอ.  จะได้เป็นคะแนนของปีการศึกษา 2557    สำหรับจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปคำนวณในปีการศึกษาต่อไปตามระยะสัญญา  (ปีการศึกษา 2558  และปีการศึกษา 2559  ปีละ 1 ล้านบาท)

คำถาม : คำว่า ผู้บริหารระดับสถาบัน หมายถึง ผู้บริหารระดับคณะใช่หรือไม่

คำตอบ :  ผู้บริหารระดับสถาบัน หมายถึง ทีมผู้บริหารของสถาบันที่มีหน้าที่อนุมัติแผนกลยุทธ์ของคณะ ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับคณะหรือสถาบันก็ได้   ทั้งนี้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557  หมายถึง ผู้บริหารระดับคณะ
(ที่มา : หนังสือราชการ สกอ. ที่ศธ 0506(3)/10206 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558 ข้อ 2 การประเมินระดับคณะ )

คำถาม : การกำหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ ควรกำหนดอย่างไรเพื่อให้สามารถวัดได้อย่างชัดเจน

คำตอบ : ให้กำหนดในสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน (ขึ้นอยู่กับการตั้งวัตถุประสงค์ว่าจะประหยัดหรือดูแลสิ่งแวดล้อมใด)

คำถาม : การวางแผนดำเนินการจำเป็นต้องสอดคล้องกับแผน/นโยบายพลังงานของชาติหรือไม่

คำตอบ :  ควรสอดคล้องกับแผน/นโยบายของชาติ หรือ ของมหาวิทยาลัย

คำถาม : นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำว่า “อย่างต่อเนื่อง” วัดจากอะไร

คำตอบ :  ผลดำเนินการตามตัวชี้วัดตามกรอบ TQF  หรือผลการประเมินหลักสูตรเทียบกับปีที่ผ่านมา

คำถาม : การรวบรวมความรู้จากแหล่งอื่น ๆ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์หรือได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ตรงอีกหรือไม่ ก่อนนำมากำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คำตอบ : ไม่จำเป็น เพราะเป็น Explicit knowleadge แต่จะดำเนินการก็ได้ แล้วแต่ผู้ดำเนินการจะเห็นสมควร

คำถาม : ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เปรียบเทียบจากอะไรบ้าง

คำตอบ : ดูจาก

  1. ระดับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KRI) หรือ
  2. ผลการดำเนินงานเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง หรือ
  3. ระดับโอกาสและผลกระทบที่ลดลง