องค์ประกอบที่ 4

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คำถาม : เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ Facebook วารสารคณะ ได้หรือไม่

คำตอบ : ได้ หากสาธารณชนสามารถเข้าถึงช่องทางสื่อสารเหล่านั้น

คำถาม : คณะนำผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้นำไปปรับปรุง แต่ยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากยังไม่ได้ทำแผนของปีถัดไป สามารถนับเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : นับได้หากเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ