องค์ประกอบที่ 1

การผลิตบัณฑิต

คำถาม : การจัดกิจกรรม QA ให้กับนิสิต ต้องครบทุกระดับที่มีการเปิดสอนหรือไม่

คำตอบ : ตามเกณฑ์ไม่ระบุ แปลว่า ระดับใดระดับหนึ่งก็ได้ หรือทุกระดับก็ได้ แต่ต้องเน้นให้นิสิตนำไปใช้ได้จริง (มี”ทักษะ”)

คำถาม : การเทียบผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต เทียบเช่นไร

คำตอบ : สามารถนำผลการประเมินปีที่แล้วมาเทียบเพื่อแสดงว่าการปรับปรุงในปีปัจจุบันทำให้เกิดผลดีขึ้นหรือปรับปรุงตรงตามผลการสำรวจความต้องการของนิสิต

คำถาม : ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าศิษย์เก่าได้รับข้อมูลนั้นจริงหรือไม่

คำตอบ : ไม่จำเป็น แต่ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านั้นสู่ศิษย์เก่า

คำถาม : อาจารย์บรรจุที่ มศว มา 3 ปี แต่ลาเรียนและเพิ่งจบปริญญาเอกกลับมาทำงานไม่ถึง 6 เดือน จะนับอย่างไร (ตัวตั้งเป็น 0 หรือ 1)

คำตอบ : นับทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็น 1 เพราะบรรจุมาแล้ว 3 ปี