องค์ประกอบที่ 2

การวิจัย

คำถาม : กรณีลงนามสัญญาก่อนปีที่ประเมิน แต่มีระยะสัญญามากกว่า 1 ปี สามารถนำเงินวิจัยของสัญญาฉบับนี้มาคำนวณในปีที่ประเมินได้หรือไม่

คำตอบ :  ได้   โดยนำเงินวิจัยมาหารด้วยจำนวนปีของระยะสัญญา และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปคำนวณตามสูตรการคำนวณของ สกอ.

คำถาม : กรณีลงนามสัญญาก่อนปีการศึกษาที่ประเมิน และมีระยะสัญญา 1 ปี ไม่สามารถนำเงินวิจัยของสัญญาฉบับนี้มาคำนวณได้ใช่หรือไม่

คำตอบ :  ใช่  ไม่สามารถนำมาคำนวณได้  เพราะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม ของปีการศึกษาที่ประเมิน

คำถาม : กรณีลงนามสัญญาวิจัยภายในรอบปีที่ประเมิน และระยะสัญญามากกว่า 1 ปี ตัวอย่างเช่น ลงนามสัญญาปลายปีการศึกษา 2557 โดยมีระยะสัญญาวิจัย 3 ปี จำนวนทุนวิจัยที่ได้รับ 3 ล้านบาท ต้องคำนวณเงินวิจัยอย่างไร

คำตอบ :  ตัวตั้งคือ เงินวิจัย  (3 ล้านบาท) หารด้วยจำนวนระยะสัญญา (3 ปี)  ผลลัพธ์เท่ากับ  เงินวิจัย 1 ล้านบาท  นำมานับเป็นตัวตั้งของปีการศึกษา 2557  และนำไปคำนวณตามสูตรการคำนวณของ สกอ.  จะได้เป็นคะแนนของปีการศึกษา 2557    สำหรับจำนวนเงินที่เหลือจะนำไปคำนวณในปีการศึกษาต่อไปตามระยะสัญญา  (ปีการศึกษา 2558  และปีการศึกษา 2559  ปีละ 1 ล้านบาท)

คำถาม : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ จะต้องแล้วเสร็จในปีที่ประเมินจึงนำมานับได้ใช่หรือไม่

คำตอบ : ใช่ โดยต้องมีใบรับงานหรือใบตรวจงานแนบมาด้วยว่าผลงานแล้วเสร็จ

คำถาม : ผลงานที่ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ แต่ผู้ยื่นขอไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

คำตอบ : ถ้าตำราหรือหนังสือนั้น ๆ ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพดี สามารถนับว่ามีน้ำหนักเท่ากับ 1 ได้ แม้ว่าผู้ยื่นขอจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

คำถาม : เงินสนับสนุนวิจัยงานสร้างสรรค์ กรณีมีผู้ทำวิจัย 3 คนและมีระยะเวลาทำวิจัยตามสัญญา 2 ปี

คำตอบ : กรณีมีผู้ทำวิจัย 3 คน ระยะเวลา 2 ปี ให้นำเงินมาหารตามสัดส่วนการทำวิจัยและหาร 2 ตามจำนวนปีด้วย

คำถาม : กรณีอาจารย์ไปอบรมการใช้ฐานข้อมูลวิจัยกับสำนักหอสมุดกลางถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ได้ ถ้าคณะเป็นผู้ประสานงานและพยายามผลักดันให้อาจารย์ไปในจำนวนมาก (เพราะจริงๆเกณฑ์ข้อนี้เน้นให้คณะเป็นผู้จัดดำเนินการ)

คำถาม : กรณีคณะหาเครื่องมือวิจัย/วิทยาศาสตร์มาใหม่และมีการแนะนำการใช้งานถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์หรือไม่

คำตอบ : ใช่ แต่ควรแนะนำการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาในคณะ หรือกิจกรรมควรครอบคลุมอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะ

คำถาม : มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น หากคณะไม่มีใครได้ผลงานดีเด่น ถือว่าผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้

คำตอบ : คณะต้องสร้างระบบการสร้างขวัญและกำลังใจ แม้ไม่มีใครมีผลงานดีเด่น