ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คำถาม : อาจารย์บรรจุที่ มศว มา 3 ปี แต่ลาเรียนและเพิ่งจบปริญญาเอกกลับมาทำงานไม่ถึง 6 เดือน จะนับอย่างไร (ตัวตั้งเป็น 0 หรือ 1)

คำตอบ : นับทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็น 1 เพราะบรรจุมาแล้ว 3 ปี