องค์ประกอบที่ 3

นิสิต

คำถาม : ผลที่เกิดกับนิสิต เกี่ยวกับความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตจะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  และประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

2. จัดเก็บข้อมูลเรื่องการร้องเรียนของนิสิต เรื่องที่ได้รับการแก้ไขและผลจากการแก้ไข

3. ประเมินความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับระบบและผลการจัดการข้อร้องเรียน

คำถาม : ยกตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงในระดับหลักสูตร

คำตอบ : ตัวอย่างเช่น คุณภาพของนิสิตที่เข้ามาลดลง จำนวนรับไม่เป็นไปตามแผน อัตราการคงอยู่ อัตราการสำเร็จการศึกษาตามแผน นิสิตไม่จบการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นิสิตมีปัญหาด้านการเรียน การเงิน ฯลฯ ความเสี่ยงอาจารย์ขาดแคลน และความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยระหว่างการเรียนการสอน  ฯลฯ ซึ่งแต่ละหลักสูตรอาจมีความเสี่ยงแตกต่างกัน