ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

คำถาม : การเทียบผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต เทียบเช่นไร

คำตอบ : สามารถนำผลการประเมินปีที่แล้วมาเทียบเพื่อแสดงว่าการปรับปรุงในปีปัจจุบันทำให้เกิดผลดีขึ้นหรือปรับปรุงตรงตามผลการสำรวจความต้องการของนิสิต

คำถาม : ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าศิษย์เก่าได้รับข้อมูลนั้นจริงหรือไม่

คำตอบ : ไม่จำเป็น แต่ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านั้นสู่ศิษย์เก่า